شروع از
$115.98 USD
ماهانه
2x AMD Ryzen 5950X (1 موجود است)
3.4 - 4.9 GHz
16 GB DDR4
50 GB SSD
17Tbit/s Anti DDOS
شروع از
$189.98 USD
ماهانه
4x AMD Ryzen 5950X (3 موجود است)
3.4 - 4.9 GHz
32 GB DDR4
100 GB SSD
17Tbit/s Anti DDOS
شروع از
$279.98 USD
ماهانه
6x AMD Ryzen 5950X (3 موجود است)
3.4 - 4.9 GHz
48 GB DDR4
150 GB SSD
17Tbit/s Anti DDOS
$345.98 USD
ماهانه
8x AMD Ryzen 5950X (3 موجود است)
3.4 - 4.9 GHz
64 GB DDR4
200 GB SSD
17Tbit/s Anti DDOS